Instalacja Komunalna

W planie gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego, zgodnie z uchwałą nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020r., INNEKO Sp.z o.o. (dawniej Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.) uznany został za jedyny RIPOK regionu północnego.

W uchwale nr XXXIII/351/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniającej Uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020r. ZUO został wskazany we wszystkich wymaganych obszarach, jako instalacja:

 • do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych,
 • do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,
 • oraz do składowania odpadów.
Zasady przyjęcia odpadów
 1. Wytwórca/posiadacz odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.
 2. Odpady powinny być zbierane i magazynowane w sposób selektywny. Zgodnie z ustawą o odpadach, zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.
 3. Potwierdzeniem przekazania odpadu jest karta przekazania odpadu w systemie BDO.
 4. Podstawą rozliczenia jest waga odpadu stwierdzana na wadze INNEKO, wpisana do karty przekazania odpadu.
 5. W przypadku dostawy odpadów przeznaczonych do składowania, należy dostarczyć podstawową charakterystykę odpadu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach). W przypadku braku charakterystyki odpadu informujemy, że można zlecić jej wykonanie w laboratorium INNEKO.
 6. Odpady należy odpowiednio przygotować do odbioru i transportu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem miejsc załadunku i trasy przewozu. W zależności od właściwości fizyko-chemicznych, odpady mogą być umieszczone w szczelnych opakowaniach wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w odpadach ( np. pojemniki, beczki, kanistry, worki, kontenery, big-bagi, mauzery), na paletach lub luzem.
 7. Odpady zawierające azbest należy dostarczać do INNEKO szczelnie opakowane w folię. Szczegółowy sposób przygotowania odpadów do transportu określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z późn. zm. Należy pamiętać, aby spód palety także zabezpieczyć folią. Palet, na których eternit ułożony jest wysoko nie zaleca się piętrować podczas transportu. Palety z uszkodzoną folią nie będą przyjmowane.
 8. Załadunek odpadów zapewnia zlecający odbiór odpadów (o ile umowa lub inne uzgodnienia nie stanowią inaczej).
Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjęcia odpadów, zawarcia umowy, zleceń jednorazowych oraz zasad odbioru odpadów transportem INNEKO – udzielane są pod nr telefonu: 95 722 53 85 wew. 21  oraz drogą e-mail:   d.majewski@inneko.plp.werynska@inneko.pl
 • Pobierz – Podstawowa charakterystyka odpadu.
 • Pobierz – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach

REGULAMIN
Instalacji Komunalnej (IK)

INNEKO Sp. z o.o.

 1. Instalacja Komunalna czynna jest w godzinach:
  – w dni robocze: 7.00 – 18.00 i objęta całodobowym monitoringiem.
  W szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjęte w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem Zakładu.
 2. Za bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających na terenie IK odpowiada Kierownik Zakładu, a podczas jego nieobecności pracownik nadzoru. Dostarczający odpady w trakcie przebywania na terenie INNEKO powinni bezwzględnie podporządkować się zaleceniom obsługi składowiska.
 3. Do zakładu przyjmowane są wyłącznie odpady, dla których INNEKO posiada stosowne pozwolenia. Wykaz przyjmowanych odpadów dostępny jest na stronie internetowej: inneko.pl
 4. Każdy pojazd dostarczający odpady poddawany jest obowiązkowemu ważeniu. Podczas ważenia zabronione jest wysiadanie z pojazdu.
 5. Dostarczone odpady należy wyładować wyłącznie w miejscu wskazanym przez obsługę Zakładu.
 6. Dostawcy nieposiadający umowy z INNEKO zobowiązani są do płatności gotówką lub kartą płatniczą u specjalisty ds. ewidencji odpadów (budynek przy wadze).
 7. Zarządzający składowiskiem ma prawo odmówić przyjęcia odpadów o składzie niezgodnym
  z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami, źle zabezpieczonymi oraz zawiadomić niezwłocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
 8. Zarządzający składowiskiem ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku dostarczenia do IK odpadów niedozwolonych do składowania lub niezgodnych z deklaracją, obsługa Zakładu nakazuje dostawcy ich usunięcie i wywiezienie z instalacji lub obciąża dostawcę kosztami załadunku, wywozu i utylizacji.
 9. Zabrania się wywożenia poza teren INNEKO mienia będącego jego własnością.
 10. Po rozładowaniu odpadów pojazdy zobowiązane są do obowiązkowego umycia kół
  i podwozia. Zabrania się mycia całych pojazdów, kontenerów, pojemników itp. Myjnia samochodowa służy tylko do obmycia kół i podwozia pojazdu, jeżeli temperatura powietrza to umożliwia.
 11. Ruch pojazdów oraz wszelkie prace muszą odbywać się z zachowaniem zasad BHP i p.poż.
 12. Na terenie składowiska obowiązuje ruch prawostronny. Dozwolona prędkość pojazdów wynosi 5 km/h.
 13. Pierwszeństwo wjazdu na wagę posiadają pojazdy wyjeżdżające ze składowiska.
 14. Na terenie Zakładu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia. Kategoryczny zakaz palenia papierosów.
 15. Przebywanie w rejonie pracy sprzętu jak również przebywanie na terenie Zakładu osób postronnych jest surowo zabronione.
 16. Każdorazowe wejście i wyjście z zakładu osób niezatrudnionych musi zostać zgłoszone ochronie obiektu oraz wpisane w rejestrze wejść i wyjść. Osoby przebywające na terenie Instalacji Komunalnej mają obowiązek noszenia kamizelki odblaskowej.

Gorzów Wlkp., dnia 29 kwiecień 2020 r.

Zgodnie z art. 114 ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012r., posiadacz odpadów przekazujący odpady na składowisko, zobowiązany jest sporządzić i przekazać zarządzającemu składowiskiem podstawową charakterystykę odpadów oraz wyniki testów zgodności wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277)

Testy zgodności dla odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp. wykonywane są w naszym laboratorium

Informacje na temat oferty dotyczącej badań odpadów na stronie www.laboratorium.inneko.pl

 • Pobierz – Zlecenie wykonania badań.
 • Pobierz – Podstawowa charakterystyka odpadu.
 • Pobierz – Formularz zgłoszeniowy (.pdf)
 • Pobierz – Procedura zgłaszania zapotrzebowania (.pdf)
odbierzemy twoje odpady
Scroll to Top