Deklaracja dostępności strony internetowej INNEKO Sp. z o.o.

INNEKO Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej inneko.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji, napisów dla osób niedosłyszących i głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niedowidzących i niewidzących.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacje dodatkowe

Dostępne skróty klawiaturowe działające w aktualnych wersjach popularnych przeglądarek internetowych (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge):

 • ⬇ (strzałka w dół) – przesunięcie treści w dół
 • ⬆ (strzałka w górę) – przesunięcie treści w górę
 • TAB (tabulator) – przejście do następnego elementu na stronie
 • CTRL + F (ctrl + litera „F”)– wywołanie pola umożliwiającego wyszukanie treści na stronie
 • lewy ALT + D – (lewy alt + litera „D”) przejście do paska adresu strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-01-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby spółki INNEKO 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 49                    

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  budynek czterokondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro, III piętro). Budynek posiada kilka wejść, które otwierane są ręcznie. Dwa główne wejścia na I, II i III piętro posiadają barierę w postaci schodów wejściowych do budynku. Pozostałe wejścia  z poziomu parteru do pojedynczych pomieszczeń nie posiadają odpowiedniej szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł znajdują się na parterze i zapewniają swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim do sali edukacyjnej. Jeśli jest taka potrzeba, pracownicy z biur ulokowanych na wyższych kondygnacjach budynku mogą zejść do petenta i załatwiają sprawę. Przy tych drzwiach wejściowych do budynku  nie ma niestety zamontowanego dzwonka, który pomógłby osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim skontaktować się z pracownikiem Biura Obsługi Klienta i zasięgnąć informacji w temacie, gdzie należy daną sprawę załatwić. Na parterze budynku (po lewej stronie od drugiego wejścia głównego) znajduje się dział personalny, w którym pracownicy mogą załatwić sprawy kadrowe, jednak szerokość drzwi wejściowych  uniemożliwia wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 2. Opis dostępności korytarzy, toalet, schodów i wind
  W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp tylko do parteru budynku. W budynku nie ma windy, nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów. Budynek nie posiada toalet i łazienek dostosowanych do osób niepełnosprawnych.
  Szerokość korytarzy nie wszędzie  umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Przy przejściach między pomieszczeniami znajdują się progi.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku nie ma przenośnej pętli indukcyjnej oraz systemu przywoławczego.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Informacje o miejscu  i sposobie  korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Brak parkingu z wydzielonymi  miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ul. St. Hejmanowskiej.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Brak informacji o tym, że do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Jednakże do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
  W budynku nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Scroll to Top