Załącznik nr 1 do Uchwały
Zarządu Inneko Sp. z o.o.
Nr 4 z dnia 27.08.2020 r.


Regulamin świadczenia usług pochówku zwierząt domowych

 POLANA PRZYJACIÓŁ

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług pochówku zwierząt domowych oraz użytkowania miejsca grzebalnego na terenie Cmentarza dla Zwierząt Domowych „Polana Przyjaciół”, mieszczącego się w Gorzowie Wlkp., przy ul. Małyszyńskiej 180.

§ 1
USŁUGA

 1. Przyjęcie zwłok zwierzęcych poprzedzone musi zostać wpisem do rejestru, który odbywa się w Ewidencji przy Instalacji Komunalnej w Chróściku.
 2. Przyjęcie zwłok zwierzęcych odbywa się w godzinach 8:00-20:00 lub w przypadkach wyjątkowych- po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Opiekunem Polany Przyjaciół.

§ 2
POCHÓWEK

 1. Pochówek zwłok zwierzęcych odbywa się na terenie cmentarza dla zwierząt domowych „Polana Przyjaciół” przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp.
 2. Usługa pochówku polega na grzebaniu zwłok zwierzęcych w worku biodegradowalnym w wyznaczonym wcześniej miejscu.
 3. Usługa pochówku nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Opiekunem Polany Przyjaciół (601 667 779). Chęć obecności podczas pochówku powinna być zgłoszona Opiekunowi – nie później niż w dniu przekazania zwłok zwierzęcych; w przypadku braku takowej- po trzech dniach od przekazania zwłok- pochówek nastąpi bez obecności właściciela.
 4. Istnieją trzy rodzaje pochówku:
 • Indywidualny- pochówek dopuszcza możliwość dochowania zwłok małego zwierzęcia (np. świnki morskiej lub kota max waga do 5 kg);
 • Indywidualny Zbiorowy- pochówek z możliwością dochowania zwłok zwierzęcych, w liczbie nie przekraczającej kolejno:

– w przypadku psów: powyżej 15 kg dochować można drugiego do 15 kg

– w przypadku jednego psa do 15 kg pochować można dwa koty

– w przypadku kotów : max w jednej mogile 3 koty

 • zbiorowy

Miejsce pochówku indywidualnego oznaczone będzie płytą o wymiarach: 30x30cm, zawierającą tabliczkę z imieniem i datą pochówku zwierzęcia.

§ 3
ZASADY UŻYTKOWANIA GRZEBOWISKA

 1. Otwarcie Polany Przyjaciół dla odwiedzających odbywa się w wyznaczonych godzinach:
 • W okresie letnim (1 kwietnia-15 listopada)- w godz.: 7:00-20:00
 • W okresie zimowym (15 listopada- 31 marca)- w godz.: 8:00-16:00
 • Odwiedziny w okresie zimowym po godz.: 16:00 odbywają się na własną odpowiedzialność, Inneko nie ponosi odpowiedzialności za możliwe zagrożenie ze strony dzikich zwierząt
 1. Każda wizyta winna być zapisana w Książce Ewidencji Ruchu Osobowego. Zapisu dokonać można podczas pobierania klucza w Ewidencji przy Instalacji Komunalnej lub podczas weekendu- w domku ochrony.
 2. Każdy użytkownik zobowiązany jest do oddania klucza w ciągu 2h. Nie oddanie klucza w wyznaczonym czasie grozić będzie karą.
 3. Dopuszcza się możliwość zagospodarowania wykupionego miejsca we własnym zakresie, z zachowaniem jego obecnego charakteru.
 4. Jednocześnie wszelkie prace wykonywane w miejscu pochówku zwierząt domowych, winny być ustalane z INNEKO Sp. z o.o.; są to np.:
 • Prace kamieniarskie,
 • Wjazd wszelkimi pojazdami,
 • Przenoszenie i wynoszenie z grzebowiska nagrobków i ich elementów,
 • Sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów
 1. Wszystkie prace oraz zmiany dokonane na terenie Polany Przyjaciół, bez uzgodnienia z Inneko Sp. z o.o. lub osobą przez spółkę wyznaczoną- będą usuwane.
 2. Postawienie własnego pomnika na polu grzebalnym uwarunkowane jest obowiązkiem ubezpieczenia pomnika od kradzieży lub zniszczenia albo podpisaniem oświadczenia o zdjęciu z INNEKO Sp. z o.o. odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez osoby postronne lub warunki atmosferyczne. Treść oświadczenia dostępna jest u Opiekuna Polany Przyjaciół.

§ 4
ZABRANIA SIĘ:

 • Samodzielnego grzebania zwłok zwierząt,
 • Przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia,
 • Spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających na jego terenie,
 • Niszczenia zieleni,
 • Stawiania jakichkolwiek symboli religijnych,
 • Niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,
 • Wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych,
 • Prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek

§ 5
KARY

 1. Za wszelkie dewastacje polegające na niszczeniu cudzej rzeczy, uszkodzeniu jej lub uczynieniu niezdatną do użytku- grozi kara do 500 PLN.
 2. Nie oddanie klucza w wyznaczonym czasie grozić będzie karą w wysokości 100 zł
 3. Zabrania się dorabiania klucza do furtki Polany Przyjaciół, łamanie przepisu będzie karane karą w wysokości 100 zł.
 4. Wszelkie prace kamieniarskie, obsadzenia roślin itp.- wykonywane bez zgłoszenia i zgody Opiekuna- będą usuwane oraz karane kara w wysokości 100 zł.

§ 6
OPŁATY

 1. Cennik usług dostępny jest w siedzibie INNEKO Sp. z o.o. przy ul. Teatralnej 49 w Gorzowie Wlkp., Instalacji Komunalnej ul. Małyszyńska 180 , Chróścik oraz na stronie internetowej www.inneko.pl – zakładka Polana Przyjaciół
 2. Przed upływem terminu, na który dokonano opłaty za korzystanie z miejsca grzebalnego, korzystający dla zachowania ciągłości utrzymania miejsca pochówku winien uiścić opłatę za następny rok.
 3. W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do miejsca grzebalnego, pole to po 30 dniach od upłynięcia terminu- zostanie zlikwidowane wraz ze wszystkimi elementami małej architektury.
 4. Użytkownik w dowolnej chwili może zrezygnować z użytkowania miejsca grzebalnego poprzez złożenie stosownego pisma drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście w siedzibie Spółki Inneko przy ul. Teatralnej 49 w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie traci możliwość otrzymania zwrotu wniesionej opłaty za miejsce grzebalne.

§ 7
USTALENIA KOŃCOWE

Korzystanie z usług INNEKO Sp. z o.o. w zakresie pochówków zwłok zwierząt domowych, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.