Pozostałe instalacje i obiekty istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i zabezpieczające funkcjonowanie instalacji IPPC, powiązane z nią technologicznie lub funkcjonalnie to:

INSTALACJE POZOSTAŁE

Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji

Linia uszlachetniania kompostu/stabilizatu

Linia do produkcji paliwa alternatywnego

Składowisko odpadów niebezpiecznych

Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Płyta do bioremediacji skażonych gruntów

Zakład recyklingu odpadów budowlanych