Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu INNEKO Sp. z o.o.
nr 1 z dnia 12.01.2009r.

 

Regulamin świadczenia usługi odbioru i pochówku zwłok zwierząt domowych

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi odbioru i pochówku zwłok zwierzęcych, świadczonej przez INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 49, tel. 095 722 53 85.

§ 1

 1. Odbiór zwłok zwierzęcych odbywa się w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu w budynku w Gorzowie Wlkp., przy ul. Małyszyńskiej 180.
 2. Pochówek zwłok zwierzęcych odbywa się w miejscu pochówku zwierząt domowych „Polana Przyjaciół” w Gorzowie Wlkp., przy ul. Małyszyńskiej 180.
 3. Świadczenie usług oraz otwarcie dla odwiedzających:
  • od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 17.00
  • sobota od godz. 8.00 do godz. 13.00 (oprócz pochówków)

§ 2

 1. Usługa pochówku polega na grzebaniu zwłok zwierzęcych w pojemniku kartonowym lub worku biodegradowalnym w wyznaczonym do tego miejscu.
 2. Miejsce pochówku oznaczone będzie kamieniem polnym z umieszczoną tabliczką z imieniem i datą pochówku zwierzęcia.
 3. Instrukcję postępowania przy pochówku zwłok zwierząt domowych określa Zarząd INNEKO Sp. z o.o. mocą uchwały

§ 3

 1. Uzgodnienia z INNEKO Sp. z o.o. wymagają następujące czynności wykonywane w miejscu pochówku zwierząt domowych „Polana Przyjaciół”:
 2. wykonanie prac kamieniarskich,
 3. wjazd wszelkimi pojazdami,
 4. przenoszenie i wynoszenie z grzebowiska nagrobków i ich elementów,
 5. sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów,
 6. inne, istotne dla działalności miejsca pochówku zwierząt domowych.

§ 4

Postawienie własnego pomnika na polu grzebalnym uwarunkowane jest obowiązkiem ubezpieczenia pomnika od kradzieży lub zniszczenia albo podpisaniem oświadczenia o zdjęciu z INNEKO Sp. z o.o. odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez osoby postronne lub warunki atmosferyczne.

§ 5

 1. Wysokość opłat za korzystanie z usług pochówku zwłok zwierzęcych określa Zarząd INNEKO Sp. z o.o. mocą uchwały.
 2. Opłaty pobierane są za:
  -przyjęcie zwłok zwierzęcia domowego bez pochówku,
  -usługę pochówku zwierzęcia domowego, korzystanie z miejsca grzebalnego z kamieniem i tabliczką przez pierwsze dwa lata od daty pochówku,
  -usługę pochówku zwierzęcia domowego, korzystanie z miejsca grzebalnego zagospodarowanego własnym staraniem,
  -ponowienie prawa do miejsca grzebalnego na kolejny rok.
 1. Przed upływem terminu, za który dokonano opłaty za korzystanie z miejsca grzebalnego, Korzystający dla zachowania ciągłości utrzymania miejsca pochówku winien uiścić opłatę za następny rok.
 2. W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do miejsca grzebalnego, pole to zostanie zlikwidowane.

§ 6

Podstawą realizacji usługi jest złożenie zlecenia pochówku zwłok zwierzęcych oraz dokonanie opłaty, o której mowa w § 5 regulaminu.

§ 7

Korzystanie z usług INNEKO Sp. z o.o., w zakresie pochówku zwłok zwierząt domowych, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.