Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przeznaczone są dla mieszkańców Związku Celowego Gmin MG-6 tj. dla mieszkańców Gorzowa Wlkp., Kłodawy, Bogdańca, Santoku, Lubiszyna oraz Deszczna) .

Wszystkie odpady dostarczane do PSZOK przez mieszkańców Związku Celowego Gmin MG-6 przyjmowane są bezpłatnie.

logo_mg6
ulotka_sprzet2020

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest bezpłatnie od mieszkańców ZCG MG-6 w punkcie zbiórki zlokalizowanym przy ul. Teatralnej 49 w Gorzowie Wlkp.

Punkt zbierania zużytego sprzętu czynny jest 7 dni w tygodniu przez 24 h.

Odpady takie jak:

 • papier, tektura, opakowania papieru i tektury,
 • szkło, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych i wielomateriałowych,
 • metale, opakowania metalowe,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe i odpady zielone,
 • odpady wielkogabarytowe, w tym meble, dywany, drzwi,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

należy dostarczać do PSZOK przy ul. Małyszyńskiej 180, który czynny jest przez cały rok z wyjątkiem niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach: poniedziałek-piątek 7.00-18.00, sobota 7.00-14.00

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 1. Mieszkaniec ZCG MG-6 może dostarczyć nieodpłatnie n/w frakcje odpadów:
 2. Do PSZOK-u oraz do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpłatnie przyjmowane są odpady wymienione w punkcie 5 tylko od mieszkańców z terenu Związku Celowego Gmin MG-6, zwani dalej Mieszkańcami ZCG MG-6, którzy objęci są systemem gospodarki odpadami i wnoszą opłatę z tytułu zagospodarowania odpadów na rzecz ZCG MG-6.
 3. Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowany przy ul. Teatralnej 49  czynny jest 7 dni w tygodniu przez 24 h.
 4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Małyszyńskiej 180 czynny jest przez cały rok z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach: poniedziałek – piątek 7.00- 18.00, sobota 7.00- 14.00.
 5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK zlokalizowany jest w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180, przy czym punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowany jest przy ul. Teatralnej 49 w Gorzowie Wlkp.
  • papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
  • szkło, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
  • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych i wielomateriałowych,
  • metale, opakowania metalowe,
  • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe i odpady zielone,
  • odpady wielkogabarytowe, w tym meble, dywany, drzwi,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zużyte opony,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 6. Mieszkaniec ZCG MG-6, dostarczający odpady do PSZOK-u, przed przekazaniem odpadów zgłasza się do punktu ewidencji odpadów, gdzie zobowiązany jest do podpisania oświadczenia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu, w którym deklaruje, że jest objęty systemem gospodarki odpadami i wnosi na rzecz ZCG MG-6 opłatę z tytułu zagospodarowania odpadów.
 7. Następnie pracownik ewidencji kieruje Mieszkańca ZCG MG-6 do miejsca wyładunku odpadów, gdzie Mieszkaniec ZCG MG-6 zobowiązany jest do posegregowania dostarczonych odpadów na frakcje wymienione w punkcie 5 Regulaminu. Pracownicy Zakładu Utylizacji odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. nie rozładowują dostarczonych odpadów.
 8. W przypadku stwierdzenia, że osoba dostarczająca odpady do PSZOKU-u nie jest objęta systemem gospodarki odpadami zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych wymienionych w punkcie 5 Regulaminu, zgodnie z obowiązującym cennikiem w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o .o. w Gorzowie Wlkp.
 9. Pracownik Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ma prawo odmówić bezpłatnego przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji np.:
  • ilości dostarczonych jednorazowo odpadów przekraczają możliwości wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
  • ilości dostarczanych wielokrotnie odpadów przekraczają możliwości wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
  • odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).
 10. Zakazuje się wstępu poza obszar wyznaczony przez pracownika.
 11. Na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp.  z o.o. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 12. Niniejszy Regulamin nie dotyczy osób prawnych tj. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 8 z dnia 11.06.2013 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że mieszkam na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 i jestem objęty/a systemem gospodarki odpadami oraz wniosłem/am opłatę z tytułu zagospodarowania odpadów na rzecz ZCG MG-6.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do  ewidencji dostarczanych odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Pobierz – Oświadczenie.