W planie gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego, zgodnie z uchwałą nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020r., INNEKO Sp.z o.o. (dawniej Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.) uznany został za jedyny RIPOK regionu północnego.

W uchwale nr XXXIII/351/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniającej Uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020r. ZUO został wskazany we wszystkich wymaganych obszarach, jako instalacja:

  • do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych,
  • do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,
  • oraz do składowania odpadów.